Obce
Tisk článku

Haškovcova Lhota - sakrální památky

Sakrální památky v obci Haškovcova Lhota jsou drobné stavební objekty a setkáváme se s nimi při procházce obcí. Staly se po staletí součástí obce a dotvářejí duchovní poselství minulosti a i v současné době mají svůj neopomenutelný význam.

Kaple neboli kaplička je malá křesťanská modlitebna a může být v samostatně stojící budově nebo v části budovy. Kaple byly postaveny k různým účelům například křestní, soukromá , hřbitovní a poutní. Poutní kaple byla postavena v pěkné přírodě zejména na vyvýšeném místě, aby pro poutníky byla z místa pěkná vyhlídka do kraje. Kaplí se označuje menší stavba, která je jak vzhledem tak i využitím podobná kostelu, ale není však jednoznačné kritérium k rozlišení kostela od kaple, existují velké kaple i malé kostely. V některých případech status kaple vyplývá z toho, že kaple nepatří či historicky nepatřila církvi, ale byla například součástí hradu či zámku nebo patřila soukromému subjektu, případně obci. Jedním z používaných kritérií rozlišujících malý kostel od kaple je, že v kostele se trvale přechovává eucharistie.

V osvícenské době, kdy bylo z protipožárních důvodů nařízeno povinně vybavit každou vesnici zvonicí, vzniklo v Česku mnoho drobných staveb se sdruženou funkcí kapličky, zvonice, případně i hasičské zbrojnice. Někdy kaplička tvoří přístřešek nad pramenem, zejména pokud jej tradice považovala za zázračný či posvátný.

Kromě kaplí větších, do kterých se při bohuslužbě vejdou všichni účastníci, existují i kaple menší, do kterých se mnoho lidí nevejde a mohou sloužit jen pro soukromé modlitby či obřady, popřípadě jako presbytář, přičemž ostatní účastníci při případné bohoslužbě stojí mimo kapli. Kaple může být vysvěcená a nevysvěcená. Nevysvěcená slouží k soukromému modlení každého jednotlivce, ale nemůže v ní být sloužena mše.

Otevřené kaple neboli kaple ve výklencích jsou drobné stavby, která nemají charakter budovy, ale mají funkci spíše jako kříž či nebo boží muka u cesty. Ve výklenku bývá obrázek nebo socha s náboženským námětem, s nímž je zpravidla spojováno zasvěcení kaple. Podobné stavební provedení mívají i zastavení křížových cest umístěných v krajině mimo budovu.

V Haškovcově Lhotě je kaple se zvonem, dvě zděné kapličky a kříž. Příběhy, které vedly k vystavění sakrálních památek se již zřejmě nedozvíme, ale jako připomínka události ať šťastné či nešťastné tu stojí do dnešní doby.

Haškovcova Lhota - sakrální památky

Kaple – jižní část ve středu návsi
Kaple se nachází v samém středu obce, v jižní části návsi a je nedílnou a nepřehlédnutelnou součástí návsi. Kaple stojí v těsné blízkosti budovy obecního úřadu č. p. 5, kde byla v minulosti provedena necitelně přístavba budovy obecního úřadu. Přístavba budovy byla provedena v 70. letech 20. století a zasahuje do těsné blízkosti kaple.
Kaple se nachází na pozemku parc. č. 406 v katastrálním území Haškovcova Lhota. Pozemek je ve vlastnictví Obce Haškovcova Lhota, ale stavba kaple není na pozemku zakreslena ani vedena v katastru nemovitostí.
První zmínka o kapli je v archivní knize z roku 1867, kde se uvádí, že přibyla v obci kaple. Dne 25. června 1867 nechávají zastupitelé obce Antonín Nováček rychtář, Vojtěch Vachata radní, Jan Noska, Jan Haškovec zaprotokolovat, že „kaplička v naší obci povolená dne 12. 4. 1864 je dostavěná a bude v ní usazený obraz sv. Trojice.“ Letopočet na fasádě kaple uvádí rok výstavby 1865.
Kaple je zděná stavba o půdorysu vystavěném do tvaru U, s klenutým stropem, sedlovou střechou a zvoničkou se zvonem. Kaple má bílou barvu stěn, kříže a letopočtu a okrová barva je použita na štítu, kolem ostění dveří a horní části zvonice pod střechou.  Na spodní část stavby je použita šedá barva, která vznikala přimícháním sazí do vápna. Zvon v kapli je zcela funkční a každou neděli v 12:00 hodin se rozezvoní na celou vesnici. Pokud v obci někdo zemře, rozezvoní se umíráček. Uvnitř kaple je modlitební lavice, svícny, květiny, soška Panny Marie a nad lavicí visí obraz Sv. Trojice.

Haškovcova Lhota - sakrální památky

Kaplička ve výklenku u č. p. 12 – jihozápadní část návsi obce
Zděná kaplička je vlastně větší výklenek v ohradní zdi v jihozápadní části návsi.
Kaplička se nachází na pozemku parc. č. 381/1 v katastrálním území Haškovcova Lhota. Pozemek je ve vlastnictví Jitky Němečkové a Ivanky Pízové. Stavba je součástí oplocení u domu č. p. 12 a je přístupná z veřejné komunikace.
Výklenek má klenutý strop, má opravenou fasádu i střechu a je opatřena nátěrem bílé barvy. Kaplička je uzavřená dřevěným rámem, částečně proskleným. Uvnitř je v umístěn obrázek a soška Panny Marie (?), na střeše je umístěný křížek.
Listiny uložené v archivu dokládají svědectví, že Josef Nováček žádal o povolení stavby kapličky u svého domu a dne 30. prosince je mu stavba povolena s podmínkou, že on i jeho následovníci se budou o stavbu řádně starat a budou ji udržovat v řádném stavu.

Haškovcova Lhota - sakrální památkyKaplička u č. p. 15 – severní část návsi obce
Zděná kaplička v ohradní zdi u č. p. 15 na severní straně návsi.
Kaplička se nachází na pozemku parc. č. 453 v katastrálním území Haškovcova Lhota. Pozemek je ve vlastnictví Jany Knotkové. Stavba je součástí oplocení u domu č. p. 15 a je přístupná z veřejného prostranství.
Kaplička je vystavena na půdorysu ve tvaru U, má klenutý strop, opravenou fasádu i střechu a je opařena venku i zevnitř nátěrem bílé barvy. Kaplička je uzavřená dřevěnými dveřmi. Uvnitř je v umístěna modlitební lavice, kříž, obrázek Panny Marie (?) a květiny. Na fasádě, nad dveřmi je křížek.
Na listinách uložených v archivu lze nalézt dochované záznamy. Už 14. listopadu 1824 se Václav Uhlíř písemně zavazuje, že se bude starat o boží muka, která vystavěl vedle svého domu č. 15 ke cti Sv. Jana Nepomuckého a která bechyňský pan děkan posvětil. Je zajímavá zmínka o tom, žen na stav těchto Božích muk se v roce 1931 dotazovala na děkanství Finanční česká prokuratura. Bylo odpovězeno, že jsou udržovaná dosavadními majiteli v dobrém stavu a konají se zde pobožnosti ke Sv. Janu Nepomuckému.

Haškovcova Lhota - sakrální památkyKříž za č. p. 13 – severozápadní část na okraji obce
Kříž na cestě za č. p. 13 v severozápadní části na okraji obce.
Kříž se nachází na pozemku parc. č. 806/1 v katastrálním území Haškovcova Lhota. Pozemek je ve vlastnictví státu Česká republika (příslušnost hospodaření s majetkem státu má Státní pozemkový úřad). Stavba je přístupná z veřejné komunikace. Kříž je ve vlastnictví Marie a Jana Hruškových (rod Haškovců) z domu č. p. 6 v Haškovcově Lhotě.
Litinový kříž s kamenným podstavcem pochází z roku 1915. Kříž byl postaven Kateřinou Haškovcovou na upomínku na syna Jana Haškovce, který padl za vlast v první světové válce (1914 – 1918).
Na čtvercové základně stojí masivní žulový podstavec čtvercového půdorysu, jehož nezdobená spodní část je zapuštěna v zemi. Na podstavci je umístěn litinový kříž štíhlého protáhlého tvaru s jednoduchou patkou. Na kříži je zavěšeno Kristovo umučené tělo, s výrazně prověšenými pažemi do tvaru písmene Y. Na křížení se nachází nápis INRI.

zpracovala Jana Šibalová

Tisk článku