Obce
Tisk článku

Krok za krokem v čase na náměstí v Bechyni

Půjdeme spolu po náměstí a 15 zastavení nám připomene kudy kráčela historie města. Pozorně budeme vnímat odkaz minulosti i současného dění na náměstí. Vyznačené archeologické nálezy na náměstí se mi líbí. Je to pěkné propojení minulostí se současností. Pozvánka na krátkou procházku za poznáním v blízkosti našeho pronájmu.

Krok za krokem v čase na náměstí v BechyniNad soutokem řeky Lužnice a říčky Smutná se rozprostírá bechyňská ostrožna a vytváří plošinu vhodnou pro vybudování sídla. Již v pravěku lidé ocenili polohu místa k vybudování sídla, kde je možné s malými náklady zajistit bezpečnost a spravovat okolí i kontrolovat řeku. Půjdeme spolu po náměstí a archeologická zastavení nám připomenou kudy kráčela historie města. Pozorně můžeme vnímat odkaz minulosti i současného dění na náměstí.

 1. Polozemnice z mladší doby železné 2. – 1. století př.n.l. se nachází na severní straně náměstí před lékárnou U Panny Marie Pomocné
  Obytný objekt částečně zahloubený do skalního podloží, který zanikl požárem. Na podlaze byla nalezena částečně poškozená hliněná nádoba se svislými rýhami.
 2. Polozemnice z vrcholného středověku 13. - 14. století se nachází na severovýchodní straně náměstí před prodejnou elektro Filip
  Obytný objekt zahloubený do zvětralého skalního podloží. V zásypu byly nalezeny keramické zlomky, zvířecí kosti i torzo koflíku opatřeného červenou engobou a část skleněného pohárku.
 3. Polozemnice z mladší doby železné 2. – 1. století př.n.l. se nachází na severovýchodní straně náměstí vpravo na ostrůvku pro pěší
  Obytná chata částečně zahloubená do podloží. Byly zde objeveny kůlové jámy pro upevnění konstrukce střechy. V zásypu byly nalezeny zlomky keramiky i větší torza nádob a dále drobné přepálené části bronzových předmětů.
 4. Pec ze střední doby hradištní 9. – 10. století se nachází na severovýchodní straně náměstí uprostřed ostrůvku pro pěší nad lípou
  Pěkně zachovalá pec protáhlého tvaru, která se skládá z předpecní jámy sloužící k obsluze zařízení a z vlastní pece roubené po obvodu menšími kameny. Pec zřejmě sloužila k přípravě potravy s největší pravděpodobností chleba a placek.
 5. Dvojitý příkop  z mladší doby železné 2. – 1. století př.n.l. se nachází na severní straně náměstí a přetíná náměstí od východu u restaurace Protivínka k západu u domu, kde sídlí Česká pošta
  Dvojitý příkop vytesaný do skalního podloží v mírném oblouku přetíná bechyňskou ostrožnu a tvoří první bezpečně známý opevňovací prvek keltského regionálního mocenského centra v Bechyni. Šířka příkopu dosahuje 6 metrů a hloubka je od 1 do 2 metrů.
 6. Cisterna z ranného novověku se nachází na východní straně náměstí uprostřed ostrůvku pro pěší pod kašnou
  Z kamene vyskládaného roubeného kruhového rezervoáru na vodu nebylo zjištěno stáří a zřejmě byl zasypán na počátku 19. století.
 7. Pravěký objekt ze starší doby železné 8. – 5. století př.n.l. se nachází na východní straně náměstí pod ostrůvkem pro pěší
  U rozsáhlého zahloubeného objektu se nepodařilo určit účel ke kterému byl vybudován. Objekt by mohl být uměle prohloubená jímka k zachycování povrchové vody. V zásypu objektu bylo nalezeno závaží, část zdobené nádoby, keramika i kamínky z křemene.
 8. Cisterna z přelomu vrcholného a pozdního středověku 15. století se nachází v střední části náměstí vedle komunikace
  Cisterna byla vytesaná nádrž na jímání povrchové vody. V zásypu cisterny byla nalezena keramika a drobná stříbrná mince.
 9. Jámy po kůlech z doby železné se nachází ve střední části náměstí na jeho jihozápadní straně
  Vyhloubené jámy do podloží pro ukotvení kůlů pro rozsáhlejší nadzemní stavbu. Nepodařilo se ze zásypu určit dobu ve které byly jámy provedeny, ale pravděpodobně stavby upevněné na kůlech byly  součástí vnitřní zástavby keltského opevněného sídliště.
 10. Polozemnice z mladší doby železné 2. – 1- století př.n.l. se nachází ve střední části náměstí na jeho západní straně
  Obytná chata částečně zapuštěná do podloží s dochovanou jámou pro kůl na vztyčení střešní konstrukce. V zásypu objektu byla nalezena část hrnce se svislými rýhami.
 11. Polozemnice z vrcholného středověku 13. – 14. století se nachází ve střední části náměstí na jeho západní straně v blízkosti děkanského kostela sv. Matěje
  Rozměrný objekt čtvercového půdorysu byl zahlouben do podloží a pochází z doby přechodu tržní osady na město. V zásypu polozemnice byla objevena keramika a kusy strukturovité hmoty.
 12. Polozemnice z vrcholného středověku 13. – 14. století se nachází ve střední části náměstí na jeho západní straně v blízkosti děkanského kostela sv. Matěje a v blízkosti polozemnice XII.
  Objekt s neúplně dochovalým půdorysem byl zahlouben do podloží a podařilo se zdokumentovat vstup se vstupínky. V zásypu polozemnice byly objeveny kousky keramiky.
 13. Prostor původního městského hřbitova ze středověku a raného novověku do 18.stol. se nachází v těsné blízkosti děkanského kostela na západní straně náměstí
  Byly objeveny hrobové jámy s kosterními pozůstatky, menší kolekce pohřebních křížků a svatých medailonků. Hřbitov zanikl zřejmě ve 2. polovině  17. století.
 14. Základ vřetenovitého schodiště z pozdního středověku až k ranému novověku před rokem 1602 se nachází u zdi děkanského kostela na západní straně náměstí
  Půlkruhový základ se nachází v místě připojení věže ke kostelu a je pozůstatkem vřetenovitého schodiště , které vedlo na horní patro původní snížené věže. Základem schodiště bylo porušeno několik hrobů.
 15. Studna z 19. století se nachází v nejjižnější části náměstí
  Roubená studna byla zřejmě využívána jako zdroj vody pro kašnu v parku na jižní části náměstí. Byla zakryta děleným kamenným poklopem a na něm bylo možno vidět i ukotvení původní pumpy.

Prošli jsme si spolu 15 zastavení a nyní bychom mohli vystoupat na věž děkanského kostela sv. Matěje (otevřena je většinou v červenci a v srpnu). Ve věži si můžeme prohlédneme fotografie z archeologického průzkumu. Z ochozu věže se nám naskytne úchvatný pohled na náměstí v celé jeho kráse. Z výšky jsou velmi pěkně vidět místa archeologických nálezů vyznačených odlišnou barvou i kvalitou dlažby i keramickými cedulkami.

Krok za krokem v čase na náměstí v Bechyni Krok za krokem v čase na náměstí v Bechyni Krok za krokem v čase na náměstí v Bechyni Krok za krokem v čase na náměstí v Bechyni Krok za krokem v čase na náměstí v Bechyni Krok za krokem v čase na náměstí v Bechyni Krok za krokem v čase na náměstí v Bechyni Krok za krokem v čase na náměstí v Bechyni Krok za krokem v čase na náměstí v Bechyni

Na závěr určitě stojí za zmínku skutečnost, že Město Bechyně za náměstí získalo ocenění Prestižní stavba jižních Čech 2010 – 2012 za propojení historie se současností.

Zdroj: leták „Archeologická zastavení na náměstí v Bechyni“

zpracovala Jana Šibalová

Tisk článku